پښتو لنډۍ

اختریزې لنډۍ (ټپې)

اختر ته ځكه خوشالېږم
چې مرور جانان به ما پخلا كوينه
اختر ته ځكه خوشالېږم
چې مسافر اشنا مې كلي ته راځينه

اختر ته ډېره خوشاليږم
زما د يار وعده اختر دى رابه شينه
اختره! تل تر تله اوسې
زه د الله په در كې دا دوعا كومه

اختره! تل تر تله اوسې
چې د بېلتون په كور تر مرګه وي ويرونه
اختره! څنګه به خوشال شم
چې مې په زړه پراته دلۍ دلۍ غمونه

اختره! څومره بختور يې
چې دوه ياران يو بل ته غېږې وركوينه
اختره! ستا خوشالي څه كړم
زه د بېلتون د لاسه اور كې ستي شومه

اختره! شكر دى چې راغلې
په انتظار درته له ډېرې مودې ومه
اختره! ډېر دې احسان مند يم
چې مرور آشنا مې بياغېږ ته راځينه

اختر چې تېر شي بيا به راشي
دا د ځوانۍ عمر به بېرته نه راځينه
اختر خو راغى يار مې نشته
د خندا ډكه خوله به چا له وركومه

اختر د جونو مبارك شه
زاڼې د بل وطن مرغان دي لاړ به شينه
اختر د واړومبارك شه
كه مساپر وي كه د يار له څنګه وينه

اختر د واړو مبارك شه
زه به خپل سره لاسونه يار ته وركومه
اختر دې تا ته مبارك شي
چې لاس او پښې دې بې حنا اور لګوينه

پر ما هغه ورځ اختر ده
چې شيرين يار مې د ډولۍ په مخ كې ځينه
پېزوانه خانده ،هوسېږه
سبا اختر دى پاس په شونډو به دې وړمه

پېزوانه زېرى مې درباندې
سبا اختر دى په سرو شونډو به دې وړمه
پېزوانه كوز شه اوبه وڅښه
سبا اختر دى په سرو شونډو به دې وړمه

ته د اختر په سبا راشه
زه به دروځم تورې سترګې سره لاسونه
چې اختر راشي موزي پټ شي
چې اختر تېر شي موزي بيا راښكاره شينه

چې مازيګر شي ښكته لمر شي
په چا اختر شي څوك د غم ژړا كوينه
ځه اختر په سبا راشه
زه به دروځم تورې سترګې سره لاسونه

خاونده ژر تر ژره اختر كړې
چې د عاشقانو سره وشي ديدونه
خلك اختر له جامې مينځي
زه په ګولو ويشتلى زړه ټكورومه

خلك اختر له كالي مينځي
زما جامې د يار په بوى دي نه يې مينځمه
خلك به وايي چې اختر دى
پر ما خو نه دى چې له ياره جدا يمه
خلك د اختر په ورځ ديدن كړي
زما قلم كاغذ په لاس بېديا ته ځمه
خلك كالي كوي اختر دى
زه د شهيد جامې په خوا كې ګرځومه
خلكه! زما به څه اختر وي
چې بېلتانه راته خيمې وهلي دينه
خلكه! زما به څه اختر وي
انبار غمونه بېلتانه راكړي دينه
خلكه! زما به څه اختر وي
چې بېلتانه په سر سر تور تړلى يمه
د اختر شپه د هغې زار شه
په كومه شپه چې سر ديار په څنګل ږدمه
د اختر ورځ د خوشالي ده
يار مې مېلمه دى د زړه غوښې ورته ږدمه
دا لمر زېړۍ وخت مازيګر دى
په چا اختر دى څوك د غم ژړا كوينه
د روژې هر ماښام اختر دى
ټوټې ټوټې د پېشلمي د لاسه يمه
د غم اختر د غم سيلونه
د غم بازار دغم سودا په كې كومه
زما اختر به څه اختر وي
په داسې ورځ چې زه جدا له ياره يمه
زما د زړه آرامه راشه
په تمامي جهان اختر پر ما غمونه
سبا اختر دى خوشالي ده
زه به بې ياره خوشالي څه كړ م مېنه
سبا اختر دى يار مې نشته
د ګاڼې ډكه به د چا غېږې ته ورځمه
سالو يې دوه رنګه په سر كړو
په چا يې اختر كړو چا له يې وركړل ډېر غمونه
شپه د اختر وه كه د قدر
چې دآشنا سره مې وشوه ديدونه
عالم اختر كا جامې وينځي
زه به هله اختر كوم چې يار له ځمه
عالم اختر كا جامې وينځي
زما اختر به د ديدن په ورځې وينه
كه دې اختر په شپه رانغلې
نصيب دې مه شه د لنډۍ زنې خالونه
مخ دې سپوږمۍ شغلې د لمر كا
په چا اختر كا څوك د غم سودا كوينه
مياشت د اختر ښكلى ښكاره شوه
ربه اوس تږى د جانان د ديدن يمه
ورځ د اختر ده نور څه نه دي
په سره جوړه كې راته شنه له خندا شينه
يو د اختر په سبا راشه
زه به دروځم تورې سترګې سره لاسونه
په سپينه خوله كه روژه ماته
د كفارت روژې به دواړه ونيسونه
په سين كې زر كـښتۍ لاهو كړه
سبا اختر دى د خپل يار سلام له ځمه
اختر نږدې دى ياره راشه
مباركي به يو بل ته وركوونه
اختر نږدې دى روژه لاړه
ليلى به چا ته سرې منګولې ښكاروينه
اول روژه وي بيا اختر وي
په بيلتانه پسې وصال دى رابه شينه
اختر په ټوكو ټوكو راغى
نه مې اوږۍ شته نه د غاړې تاويزونه
اختر په ورځ دې ځان سينګار كړ
څوك دې په زړه دي كه ډډه وهې ټالونه
اختر يوه لويه خوشالي ده
چې زړونه اخلي پرې د عمر پيوندونه
اختر زما په نصيب نشته
زه د وصال په تمه ستا يم مړ به شمه
اختر له تاسره ښاييږي
نور خلك خوشې د اختر هوس كوينه
اختر پرون تېر شو عالمه
د بغداد و كوترې نن راغله سېلونه
اختر پرون وو پرون تېر شو
د دامان كوترو نن سره كړه لاسونه
اختر په وخت د ګلو راغى
زما نازك زړګي نه خيژي فريادونه
اختر ته ځكه خوشالېږم
چې مرور جانان به ما پخلا كوينه
اختر ته ځكه خوشالېږم
چې مسافر اشنا مې كلي ته راځينه
اختر ته ډېره خوشاليږم
زما د يار وعده اختر دى رابه شينه
اختره! تل تر تله اوسې
زه د الله په در كې دا دوعا كومه
اختره! تل تر تله اوسې
چې د بېلتون په كور تر مرګه وي ويرونه
اختره! څنګه به خوشال شم
چې مې په زړه پراته دلۍ دلۍ غمونه
اختره! څومره بختور يې
چې دوه ياران يو بل ته غېږې وركوينه
اختره! ستا خوشالي څه كړم
زه د بېلتون د لاسه اور كې ستي شومه
اختره! شكر دى چې راغلې
په انتظار درته له ډېرې مودې ومه
اختره! ډېر دې احسان مند يم
چې مرور آشنا مې بياغېږ ته راځينه
اختر چې تېر شي بيا به راشي
دا د ځوانۍ عمر به بېرته نه راځينه
اختر خو راغى يار مې نشته
د خندا ډكه خوله به چا له وركومه
اختر د جونو مبارك شه
زاڼې د بل وطن مرغان دي لاړ به شينه
اختر د واړومبارك شه
كه مساپر وي كه د يار له څنګه وينه
اختر د واړو مبارك شه
زه به خپل سره لاسونه يار ته وركومه
اختر دې تا ته مبارك شي
چې لاس او پښې دې بې حنا اور لګوينه
پر ما هغه ورځ اختر ده
چې شيرين يار مې د ډولۍ په مخ كې ځينه
پېزوانه خانده ،هوسېږه
سبا اختر دى پاس په شونډو به دې وړمه
پېزوانه زېرى مې درباندې
سبا اختر دى په سرو شونډو به دې وړمه
پېزوانه كوز شه اوبه وڅښه
سبا اختر دى په سرو شونډو به دې وړمه
ته د اختر په سبا راشه
زه به دروځم تورې سترګې سره لاسونه
چې اختر راشي موزي پټ شي
چې اختر تېر شي موزي بيا راښكاره شينه
چې مازيګر شي ښكته لمر شي
په چا اختر شي څوك د غم ژړا كوينه
ځه اختر په سبا راشه
زه به دروځم تورې سترګې سره لاسونه
خاونده ژر تر ژره اختر كړې
چې د عاشقانو سره وشي ديدونه
خلك اختر له جامې مينځي
زه په ګولو ويشتلى زړه ټكورومه
خلك اختر له كالي مينځي
زما جامې د يار په بوى دي نه يې مينځمه
خلك به وايي چې اختر دى
پر ما خو نه دى چې له ياره جدا يمه
خلك د اختر په ورځ ديدن كړي
زما قلم كاغذ په لاس بېديا ته ځمه
خلك كالي كوي اختر دى
زه د شهيد جامې په خوا كې ګرځومه
خلكه! زما به څه اختر وي
چې بېلتانه راته خيمې وهلي دينه
خلكه! زما به څه اختر وي
انبار غمونه بېلتانه راكړي دينه
خلكه! زما به څه اختر وي
چې بېلتانه په سر سر تور تړلى يمه
د اختر شپه د هغې زار شه
په كومه شپه چې سر ديار په څنګل ږدمه
د اختر ورځ د خوشالي ده
يار مې مېلمه دى د زړه غوښې ورته ږدمه
دا لمر زېړۍ وخت مازيګر دى
په چا اختر دى څوك د غم ژړا كوينه
د روژې هر ماښام اختر دى
ټوټې ټوټې د پېشلمي د لاسه يمه
د غم اختر د غم سيلونه
د غم بازار دغم سودا په كې كومه
زما اختر به څه اختر وي
په داسې ورځ چې زه جدا له ياره يمه

اختر له تاسره ښاييږي
نور خلك خوشې د اختر هوس كوينه
اختر پرون تېر شو عالمه
د بغداد و كوترې نن راغله سېلونه
اختر پرون وو پرون تېر شو
د دامان كوترو نن سره كړه لاسونه
اختر په وخت د ګلو راغى
زما نازك زړګي نه خيژي فريادونه
اخترہ راغلی خو د مینی غاڑہ چاتہ ورکم ۔
زما د گل پہ شان جانان زما نہ لری اوسی
اختره بلی خواته لاړشه
زه می دی یار په قبر اوښکی توی یومه
اختر مه تورپنحاب کی تیر که
د کابل جان د اختر دیر ارمان لرمه
اختر ته خویندی خوشحالیگی
بی ورونو خویندی دیوالو ته ناستی وینه
اختر ته زکه خوشحالیگم
چی مرور جانان می غیگی له رازینه
د بې وسۍ نه مې په کور کې ډيوه نه بلیږي.
اختره بیا دې دومره زر ولې راپيښه وکړه
ورڼو اخترته خوېندې بوتلې.
بې رورا خوېندې ديوالو ته ناستې دينه
مسافری کی اختر راغی ۔۔۔
پردی وطن کی اختر کلہ خوند کوینہ
ورڼو اخترته خوېندې بوتلې.
بې رورا خوېندې ديوالو ته ناستې دينه.
روژی د خداے لپاره نیسم
اختر ته ستا لپاره کلی ته درزمه
اختر ته ځكه خوشحاليږم
چې مسافر اشنا مى کلى ته راځينه
ختر د هغو مبارک شه
چي بخپل وطن کي تيروينه
داسې ناڅاپه جانان راغی
لکه اختر چې په یوکم دیرشمه شینه
اختر دټولو مبارک شه
که مسافر وی که په خپل وطن کې وینه
اختر نږدې دى ياره راشه
مباركي به يو بل ته وركوونه

اختر نږدې دى روژه لاړه
ليلى به چا ته سرې منګولې ښكاروينه

اول روژه وي بيا اختر وي
په بيلتانه پسې وصال دى رابه شينه

اختر په ټوكو ټوكو راغى
نه مې اوږۍ شته نه د غاړې تاويزونه

اختر په ورځ دې ځان سينګار كړ
څوك دې په زړه دي كه ډډه وهې ټالونه

اختر له تاسره ښاييږي
نور خلك خوشې د اختر هوس كوينه

اختر په کور کلي مزه کړي
دمسافرو دی الله مل شي بيلتونه
اختر خو راغئ یار می نشته
زه به سره لاس په مینه چاته ورکوومه
زه دغم سلګو کى ناست يم ته خوشحاله يى اختر ته ♡♡♡
زه غريب به اختر څه کوم همدا ستا دى مبارک شى
اختـر_دی_تاته_مبارک_وي
اختر ته نوې جامې وکړه
که خیر وي دا ځلې به خامخا درځمه

اختره څومره بختور یې
په تا کیږي د مئینو دیدنونه

د مسافرو څه اختر وي
ماښام پردي دیوال ته مخ کړي وژاړینه
اختر نږدې دې ياره راشه
د دروازې په ځاى به غېږ درخلاصومه •
خلکو اختر کی غاړی ورکړی
ماله بی ننګه جانان خواله نه راځینه
اختر مه تورپنحاب کی تیر که
د کابل جان د اختر دیر ارمان لرمه
اختر ته زکه خوشحالیگم
چی مرور جانان می غیگی له رازینه
د بې وسۍ نه مې په کور کې ډيوه نه بلیږي.
اختره بیا دې دومره زر ولې راپيښه وکړه.

صافی بنسټ خبرتیا Safi Foundation Ads Donation

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: