عربي ژبې ګرامر

د عربي ژبې توري او د حرکت او سکون نښې

د عربي الفبا توري څو دي؟ عربي الفبا (الپ وبې) ۲۸ توري لري. او اصل عربي توري ئې په دغه (الپ و بې)کي لس دي. لکه:[ث؛ح؛ذ؛ص؛ض ؛ط؛ظ ؛ع؛ف؛ق؛] د عربي خوځښتي او حرکي علامې: عربي ژبه خوځښتي نښي لري، چي…

Read More »

په قرآني الفاظو کې د همزء د دلالتونو څيړنه

سريزه : همزه په عربې ژبه کې دهغو ټکو څخـه ده چې د عربی د ژبپوهنی عالمانو ورته د معاني توري وايي ، دغه توری پـه قرآني مصطلحاتو کې ډير زیات استعمال شوی ، او په ډيرو دقيقو معناګانو باندې…

Read More »

د عربي ژبې حروف، حرکات اوهیجایي طریقه | تجوید لومړی لوست

لومړی درس: عربي ژبې حروف (توري): د عربي ژبې ۲۸ حروف دي چې په لاندې ډول دي : ا (الف)، ب (با)، ت (تا)، ث (ثا)، ج (جتیم)، ح (حا)، خ (خا)، د(دال)، ذ (ذال)، ر (را)، ز (زا)، س (سین)، ش(شین)، ص (صاد)،ض (ضاد)، ط (طا)، ظ (ظا)، ع (عین)، غ (غین)، ف (فا)، ق(قاف)، ک (کاف)، ل (لام)، م(میم)، ن (نون)، ه (ها)، و (واو)، ی(یا). دوهم درس: مرکب ( يو ځای شوي او پيوسته ) حروف : ا ، ب ، ت ، ث ……

Read More »
Back to top button
وسیع ویب
error: