فزیک

د کمیت او کیفیت قانون

دکمیت اوکیفیت قانون: کمیت څه ته وایي؟ یاکمیت څه شی دی؟ کمیت یانې څومره والی،څووالی. مثلن(مثلاً): په کڅوړه کې څودانې مڼې شته؟ څوافغا نۍ لرې؟ څوکتابونه دې ولوستل؟ څودانې غوزان دې وخوړل؟ اوس اوس په افغانستان کې څو زره اشغالګرعسکرشته؟…

Read More »

د منشور اغیز او د رڼا (نور) ماتیدل (انکسار)

رڼا هغه وړانګې ده چې له یوه سرچینې څخه راځي . د بېلګې په توګه ،لمر د رڼا لویه سرچینه ده.د لمر وړانګه سپینه ده. سپینه وړانګه چې موږ ګورو له رنګه وړانګو څخه جوړه شوي ده. د سپین نور…

Read More »

سرعت، وخت او شتاب

شتاب او سرعت سرعت تعریف: د وخت په واحد کې وهل شوی فاصلې (لارې) ته سرعت وايي. مونږ کولی شو د موټرو ځغلونې سیالې د مثال په توګه وکاروو. موټرونه بايد مساوي فاصلې ووهي. د معلومولو لپاره چې له دوه موټرو…

Read More »

اتوم او مالیکول

اتوم د یوه عنصر هغه کوچنۍ ذره ده چې د همغه عنصر ټول خواص ولري. ټول مواد د اتوم په نوم لکه کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. هغه ذري چې د برېښنایي مثبت چارچ (+) لري د پروتون په…

Read More »

تندر څه شی دی؟

 تندر او بریښنا تندر د هغې فضا له چټکې پراختیا څخه رامنځته کیږي چې د بریښنا له پړک څخه را چاپیره ده. له وریځو تر یوې نږدې ونې او یا بامه د تندر بریښنا د ثانیې په څو زرمه برخه…

Read More »

د هوا حالات

هوا څه شی دی؟ • زمونږ په شاوخوا هوا ، آب هوا سره تړاو لري. • اتموسفیر یوه ګازلرونکې کره ده چې د ځمکې د کرې شاوخویې نیولي ده. • څلور اصلي طبیعي پدیدې ده چې پر هوا باندې اغیزه…

Read More »

ورېځ‌ څه ته وايي؟

هوا څه شی دی؟ • زمونږ په شاوخوا هوا ، آب هوا سره تړاو لري. • اتموسفیر یوه ګازلرونکې کره ده چې د ځمکې د کرې شاوخویې نیولي ده. • څلور اصلي طبیعي پدیدې ده چې پر هوا باندې اغیزه…

Read More »

اتموسفیر څه شی دی؟

اتموسفیر څه شی دی؟ اتموسفیر یوه ګازلرونکې کره ده چې د ځمکې د کرې شاوخویې نیولي ده. اقلیم څه شی دی؟ اقلیم د یوې سیمې د ټولو جوي پیښو منځني حدود دي چي په یوه ټاکلي وخت او ځای کې…

Read More »

شنه زرغونه څه شی دی؟

شنه زرغونه چې د بوډۍ ټال په نامه هم یادېږي، یو عدسي او مېټرولوجیکي ځلیزه ده چې د ځمکې په اتموسفیر کې په ناو او یا هم پرخې باندې د لمر د وړانگې د رڼا یا نور د پاشلو سره…

Read More »

د هوا فشار څه شی دی؟

هوا څه شی دی؟ • زمونږ په شاوخوا هوا ، آب هوا سره تړاو لري. • اتموسفیر یوه ګازلرونکې کره ده چې د ځمکې د کرې شاوخویې نیولي ده. • څلور اصلي طبیعي پدیدې ده چې پر هوا باندې اغیزه…

Read More »

اقلیم څه شی دی؟

اتموسفیر څه شی دی؟ اتموسفیر یوه ګازلرونکې کره ده چې د ځمکې د کرې شاوخویې نیولي ده. اقلیم څه شی دی؟ اقلیم د یوې سیمې د ټولو جوي پیښو منځني حدود دي چي په یوه ټاکلي وخت او ځای کې…

Read More »
Back to top button
وسیع ویب
error: