تجوید

لحن څه ته وايي؟ د لحن ډولونه | تجوید

د تجويد اهميت : د قرآن کريم لوستل په داسې ډول چې له غلطيو مخنيوی وشي يعنی د تجويد د احکامو مراعاتول، که د تجوید احکام مراعات نشي نو لحن مينځ ته راځي او لحن په دوه ډوله دی. په…

Read More »

د نون ساکن احکام | تجوید

ساکن نون څه ته وايي؟ ساکن نون هغه دی چې حرکت (زور،زير او پيښ) ونه لري يعنی غړوندی واله “نْ” دی او تنوين دوه زورونه ،دوه زيرونه او دوه پيښونو (ــًـ ــٍـ ــٌـ ) ته وايي . ساکن نون او…

Read More »

شپـږم مـخـرج : اقصي اللسان-تجوید۱۱

يوولسم لوست: شپـږم مـخـرج اقصي اللسان ( د ژبې بېخ)     موخه:  د “ک ” دمخرج  پېژندنه دقاف مخرج سره نژدې دخولې لورې ته د ژبې بېخ چې کله دمخامخ لوړ تالو سره ولګيږي “کاف” ورڅخه ادا کيږي. د كاف…

Read More »

 پنـځـم مـخـرج اقصی اللسان-تجوید۱۰

 پنـځـم مـخـرج اقصی اللسان ( د ژبې بېخ ) موخه: د (ق) د مخرج پېژندنه اقصی اللسان د ژبې بېخ ته وايي، قاف او کاف له دې مخرج څخه ادا کيږي دحلق لورې ته نژدې دژبې بېخ چې کله د…

Read More »

څلوم مخرج ادني الحلق-تجوید۹

څلورم مخرج  ادني الحلق (د حلق نږدې برخه) موخه: د  “غ ، خ ” د مخرج  پېژندنه ادنی الحلق د ستوني هغې برخې ته وايي چې شونډو ته نژدې ده، له دې مخرج څخه هم دوه توري (غين او خا…

Read More »

دريم مخرج وسط الحلق-تجوید۸

اتم لوست دريم مخرج وسط الحلق ( د حلق منځنۍ برخه) موخه: د “ع  ، ح”  دمخرج پېژندنه وسط الحلق  دستوني منځنۍ برخې ته وايي او له دې مخرج څخه دوه توري ( عين او حا ) ادا کيږي.   دعين تلفظ عا عِيْ عُوْ…

Read More »

دوهم مخرج: اقصي الحلق-تجوید۷

دوهم مخرج: اقصي الحلق (د حلق لرې برخه) موخه: د “ء ، هـ”  د مخرج پېژندنه اقصی الحلق دستوني هغې برخې ته وايي چې دسينې لورې ته نژدې ده، له دې مخرج څخه دوه توري (همزه او ها) ادا کيږي.…

Read More »

لومړی مخرج جوف-تجوید۶

شپږم لوست   موخه:    د “و، ا، ی” د مخرج پېژندنه “جوف ” د خولې خاليګا ته وايي او له دې څخه دغه درې حروف ادا کيږي ۱- (واو) کله چې ساکن وي او له هغه مخکې حرف پېښ ولري،…

Read More »

 حروفو مخرجونه-تجوید۵

پنځم لوست موخه: دمخرج پېژندنه دمخرج لغوي تعريف : مخرج په لغت کې د وتلو ځای ته وايي. دمخرج اصطلاحي تعريف : مخرج په اصطلاح کې هغه ځای ته وايي چې توری ورځينې ادا کيږي. دحرف د مخرج پېژندلو طريقه…

Read More »

دغاښونو تفصيل-تجوید۴

څلورم لوست عادي انسانان دوه دېرش غاښونه لري چې تفصيل يې په لاندې ډول دی: ۱- مخامخ څلور غاښونو ته ثنايا وايي، پورتنيو دوو ته ثنايا عليا او لاندينيو ته ثنايا سفلی وايي. ۲- څلور غاښونه چې ښکته او پورته…

Read More »

غاښونه نومونه -تجوید۳

دريم لوست دغاښونو نومونه: موخه: دغاښونو پېژندنه.  په عامه توګه هر انسان دوه دېرش غاښونه لري چې تفصيل يې په لاندې ډول دی:  لومړی ټول غاښونه په شپږو برخو وېشل کيږي. ۱- ثنايا   ۲-  رباعي             ۳- انياب                ۴- ضواحک          ۵-…

Read More »
Back to top button
وسیع ویب
error: